Cultuur, sport en vrije tijd

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil Groen de samenwerking tussen deze
beleidsdomeinen versterken door een aantal concrete beleidsmaatregelen door te voeren.
Het gebruik van infrastructuur van de verschillende deelgemeenten wordt gedeeld. Via een ICT systeem
kunnen aanvragen snel en centraal gebeuren. Indien een gevraagde infrastructuur niet beschikbaar is,
wordt automatisch doorverwezen naar een andere locatie.
Groen staat voor een geïntegreerd vrijwilligersbeleid. Een vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor
alle vrijwilligers en verenigingen. Hierdoor kan vraag en aanbod nauw op mekaar afgestemd worden. De
lokale overheid zorgt voor eenvoudige procedures (inschrijvingsformulieren, subsidieregelingen,…) en
biedt ook ondersteuning op juridisch vlak (billijke vergoeding, geluidsnormen,…)
Om dit mogelijk te maken wordt er een vrijetijdsdienst uitgebouwd met professionele medewerkers die
een beroep kunnen doen op de gemeentelijke administratieve pool.
Deze vrijetijdsdienst werkt tevens aan een transparant subsidiebeleid voor de lokale initiatieven en dit
in samenwerking met de bevoegde inspraakorganen (cultuur-, sport-, jeugdraad,…).
Welk cultuurbeleid willen wij?
Cultuur is een vorm van persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsvoming. Cultuur is wat ons verbindt.
Daarom wil Groen inzetten op de volgende vier accenten.
1. Cultuur van onderuit
Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan initiatieven die van onderuit groeien. Groen hecht
belang aan individuele creatievelingen, aan professionele kunstenaars, aan wijk- en buurtinitiatieven,
aan erfgoedzorg en sociaal cultureel en artistiek werk. Via een goed werkende cultuurraad wordt de
nodige inspraak en vernieuwing verzekerd.
2. Cultuur als ruimte voor creativiteit en verbeelding
Groen wil de randvoorwaarden creëren die kunstenaars en verenigingen nodig hebben om aan de slag
te gaan. De lokale overheid zorgt mee voor repetitieruimtes en ateliers en werkt samen met
(kunst)scholen. Nu de Week van de Amateurkunsten niet meer bestaat, is het belangrijk dat de
gemeente dit initiatief in een andere vorm blijft organiseren.
3.Cultuur als bindmiddel voor de samenleving
Complementair aan De Populier bouwt de gemeente een gemeenschapscentrum met een geschikte
podiumzaal en tentoonstellingsruimte.
Groen wil cultuur zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. We willen mensen samen brengen in eigen
instellingen zoals gemeenschapscentrum, openbare bibliotheek, op straat of de buurt tijdens een
burendag, straatbarbecue of buurtfeest.
Een bibliotheek kan een belangrijke rol spelen om burgers toegang te verlenen tot digitale diensten van
de lokale overheid.
4. Duurzaam cultuurbeleid
Groen wil bij grote culturele evenementen de ecologische voetafdruk verminderen. Zo zal de
programmatie van culturele activiteiten afgestemd worden op de dienstregeling van het openbaar
vervoer. Het is immers belangrijk dat mensen van omringende gemeenten deel kunnen nemen aan deze
activiteiten.
Bovenlokaal cultuurbeleid
Vlaanderen stimuleert het bovenlokaal cultuurbeleid (ter vervanging van de teloor gegane provinciale
ondersteuning) via een gelijknamig decreet. Groen wil gebruik maken van de mogelijkheden van dit
decreet om in een vorm van bovenlokale samenwerking enkele grotere projecten op te zetten en een
eigen cultuuraanbod te creëren.
Sport
In Zandhoven zijn er al heel veel mogelijkheden om aan sport te doen. Uiteraard vinden we het
belangrijk om al deze sporten ook in de toekomst voldoende kansen te geven.
We willen samenwerken met omliggende gemeenten om een groter aanbod uit te bouwen. Niet elke
gemeente heeft bijvoorbeeld nood aan een zwembad maar het is wel belangrijk dat er een zwembad is
op een aanvaardbare afstand. Groen wil buurtsport promoten en organiseren op open ruimtes.
Groen wil meer open en groene ruimte om te sporten, niet alleen de grote infrastructuren
(sportcentrum, velden, …) maar ook veiligere wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen,
fietsen.
Sportclubs die de integratie van maatschappelijk zwakkere bevolkingsgroepen bevorderen en clubs die
inzetten op het stimuleren van diversiteit, zullen extra ondersteund worden.