Lokale economie

Kernversterking als motor van een duurzame, lokale economie.
Winkelen moet functioneel zijn; dat betekent dat iedereen praktische inkopen moet kunnen doen op
10 minuten wandelafstand. Door de dorpskernen duidelijk af te bakenen en de beleidskeuzes hier
consequent op af te stemmen, wordt de lokale economie en handel versterkt.
We kiezen voor de stopzetting van de bouw van baanwinkels en handelszaken buiten de dorpskernen.
Handelaars krijgen premies voor kernversterking. Leegstaande panden en winkels kunnen opengesteld
worden voor pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandigen en thuiswerkers.
Lokaal ondernemerschap als basis voor een bedrijvige economie
Het ondernemerschap is niet altijd rozengeur en maneschijn. Door de uitbreiding van het gemeentelijk
ondernemersloket en het verminderen van de administratieve lasten (door digitalisering en begeleiding)
willen we ondernemers een steuntje in de rug geven.
Het stimuleren van boerenmarkten, lokaal toerisme, agro- en ecotoerisme komt ook de lokale handel
ten goede.
De gemeente maakt werk van een deel- en circulaire economie
Een circulaire economie is een economisch systeem waarbij er zo weinig mogelijk materiaal gebruikt
wordt. Het is meer dan een kringloopeconomie omdat al in de ontwerpfase wordt gezocht naar
manieren om minder grondstoffen te gebruiken en producten demonteerbaar te maken. Je wil geen
product meer bezitten maar gebruiken!
De gemeente kan de circulaire economie een boost geven door “performance-based” contracten te
sluiten voor aankopen en renovaties. Met een dergelijke aankoop koop je niet gewoon een
kopieermachine maar betaal je voor een gegarandeerd gebruik. Dit stimuleert leveranciers om
producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben.
Plaatselijke bedrijven en KMO’s worden gestimuleerd om dit ook te doen.
Groen heeft de ambitie om in elke deelgemeente een (permanent, wekelijks of maandelijks) repaircafé
te organiseren. Zo kunnen inwoners samenwerken en kennis uitwisselen met elkaar en experten om de
levensduur van spullen te verlengen.
Delen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Om onderbenutting van voorwerpen te
vermijden, worden ze gedeeld. Als gemeente stimuleren we fiets- en autodelen en bouwen we een
gemeentelijke uitleendienst uit waar huishoudtoestellen, gereedschap en ander materiaal kan worden
geleend. Dit kan in nauwe samenwerking met de kringloopwinkel gebeuren.
We ondersteunen de coöperatieve economie
Coöperaties nemen een voortrekkersrol op in het ecologisch ondernemen. Zeker op het vlak van
energietransitie kan de gemeente coöperatieve voorwaarden stellen bij openbare aanbestedingen.
Bijvoorbeeld om participatie en inspraak af te dwingen en op die manier de energietransitie mogelijk te
maken.
De sociale lokale economie heeft aandacht voor iedereen, ook voor mensen met een kwetsbare
arbeidspositie.
Groen wil meer aandacht voor “sociale economie”; het tewerkstellen van mensen in sociale projecten.
Met Groen willen we zoeken naar een plaats(en) voor sociale restaurants (lekkere en gezonde
maaltijden tegen een betaalbare prijs), repaircafés (waar burgers mekaar leren voorwerpen te
repareren) al dan niet geïntegreerd in flexibele ruimtes waar bijvoorbeeld vrijwilligers hun diensten
kunnen aanbieden.