Klimaatneutraal Zandhoven 2050

Met het internationaal klimaatbeleid nemen landen hun verantwoordelijkheid op om iets te doen aan de klimaatverandering. Lokale besturen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, door in hun dagelijkse bezigheden met het klimaat rekening te houden en burgerinitiatieven te steunen.

Enerzijds moeten we de klimaatverandering zoveel mogelijk tegenhouden door verstandig en toekomstgericht met energie om te gaan (klimaatmitigatie), anderzijds willen we onze leefomgeving en onze manier van leven zoveel mogelijk aanpassen aan de klimaatverandering om onze veerkracht op dit vlak vergroten (klimaatadaptatie). Klimaatgezond denken is in alle beleidsdomeinen aan de orde; mobiliteit, ruimtelijke ordening, landbouw, lokale economie, dagelijkse werking van de gemeente,... Hiervoor verwijzen we ook naar de andere hoofdstukken.

Energieneutraal Zandhoven 2050
CO2- en broeikasgasreductie zijn prioritair in een milieubewust beleid. Hiervoor dienen we onze energieproductie en -consumptie kritisch te bekijken. Een eerste logische stap naar een klimaatneutrale gemeente is dan ook een globale energiepotentieelscan voor Zandhoven. Er wordt dan onderzocht wat er in de energiehuishouding van Zandhoven voor verbetering vatbaar is en welke praktische maatregelen er kunnen genomen worden.

Volgende vragen komen aan bod:
- Hoe kunnen we in onze bedrijven en (overheids)gebouwen energie besparen?
- Kunnen we groepsaankopen voor duurzame energie initiëren?
- Waar voorzien we elektrische laadpalen voor auto’s en fietsers?
- Zijn er mogelijkheden voor (kleinschalige) warmtenetten? Welke rol kan lokale biomassa hierin spelen?
- Is er -bij het aanleggen van nieuwe leidingen- ruimte voor riothermie (warmte onttrekken uit afvalwater)?
- Zijn er grote dakoppervlakken voorhanden die de gemeente de mogelijkheid geven om te investeren in zonne-energie?
Het is dus de bedoeling dat deze scan breedschalig gebeurt en alle potentie op vlak van energie voor Zandhoven in kaart brengt. Op basis van de resultaten neemt de gemeente initiatieven die – in samenwerking met de bewoners (coöperatie of individueel)-lokaal inspelen op energiebesparing en - productie.


Een veerkrachtig Zandhoven
De klimaatverandering is een feit. Bijgevolg is het belangrijk dat er op alle beleidsdomeinen beslissingen worden genomen die toelaten dat we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. We denken hierbij aan waterneutrale nieuwbouw, groendaken, gevelgroen, minder verharde oppervlakken, afvoeren van regenwater naar de bodem (i.p.v. via de riolering). Bij de aanleg van publieke ruimte, inclusief geclusterde parkeerplaatsen, zorgen we voor de aanwezigheid van groen. Verschillende studies hebben intussen aangetoond dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving en bovendien zorgt groen voor schaduw en zuivere lucht. We zijn een groene gemeente en willen dat graag zo houden. Een bomenbeheerplan kan hierbij helpen. De bomen in onze gemeente worden in kaart gebracht als basis van een goed bomenbeheer. Op die  manier kunnen oude bomen- op het einde van hun levensduur- gefaseerd worden vervangen door nieuwe bomen. Zo kan kaalslag worden vermeden. Een gemeente heeft een voorbeeldfunctie en neemt het voortouw inzake groene energie en energiebesparende maatregelen. Nieuwe gemeentelijke gebouwen, zoals een gemeenschapscentrum, worden klimaatneutraal gebouwd. Bij alle beslissingen en maatregelen van de gemeente wordt rekening gehouden met de gevolgen voor milieu en klimaat.