Onderwijs en kinderopvang

Het lokale bestuur is de stuwende kracht achter een “brede” school.
Met brede school bedoelen we een school die de draaischijf is voor de buurt, ook na de schooluren en
tijdens vakanties.
Kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport, muziek- en
computerlessen vinden een plek binnen de infrastructuur van de school.
Ook verenigingen, buurtcomités en andere organisatoren kunnen voor bepaalde activiteiten terecht in
het schoolgebouw. Een schoolcoördinator leidt dit hele verhaal in goede banen.
Groen pleit voor het behoud van dorpsscholen in landelijk gebied.
Krachten bundelen; flankerend onderwijsbeleid
Om de betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders te verhogen is het nodig dat de ouders
meer te weten komen over de school en het schoolteam en vice versa. Anderstalige ouders de
mogelijkheid bieden om Nederlands te leren in onze gemeente en het voorzien van tolken bij overleg
tussen ouders en de school dragen hiertoe bij.
Alle scholen ondersteunen voor maximale onderwijskansen
Elke school heeft naast haar missie om kinderen en jongeren op te voeden ook de plicht om bij te
dragen aan gelijke onderwijskansen.
Dat willen we o.a. doen door extra taallessen te voorzien voor anderstaligen en het verder uitbreiden
van de huiswerkbegeleiding van kwetsbare kinderen.
In samenwerking met het OCMW en onder bepaalde omstandigheden krijgen bepaalde gezinnen extra
financiële ondersteuning voor uitgaven voor hun schoolgaande kinderen.
Een gezonde leeromgeving
Voor Groen staat een gezonde leeromgeving hoog op de agenda. Scholen zijn mee verantwoordelijk
voor de fysieke en mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren.
Het spreekt voor zich dat bij nieuwbouw en renovatie van gemeentescholen volop ingezet wordt op
duurzame, energiezuinige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur. We streven naar
“GRAS” (groene en avontuurlijke speelplaatsen) op school. Zo worden kinderen uitgedaagd om te
bewegen, speelkansen vergroten en een ontspannen sfeer doet pestgedrag afnemen. Deze
speelplaatsen vormen tegelijkertijd een boeiende leeromgeving voor de kinderen.
De gemeente stimuleert de scholen om projectmatig te werken rond betaalbare, gezonde voeding die
lokaal, ecologisch en fair is. Duurzaamheid kan op deze manier gepromoot worden. Scholen kunnen
gestimuleerd worden om bv. herbruikbare bekers te gebruiken op schoolevenementen. Scholen kunnen
regelmatige afnemers worden van de lokale boeren.
Groen wil scholen aansporen om een pestactieplan te ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat de
mentale gezondheid van kinderen een effect heeft op hun leerprestaties.
Een kansrijke ontwikkeling van jonge kinderen
Ook voor onze jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, willen we kwalitatieve opvang verzekeren.
Buiten de reeds bestaande opvang, die georganiseerd wordt onder supervisie van Jeugd en Gezin, willen
we “peuterspeelpunten” in het leven roepen. Dat zijn informele opvoedings- en ontmoetingspunten
waar ouders met hun jonge kinderen samenkomen en spelen.
Als lokaal bestuur willen we kinderopvang garanderen voor werkzoekenden, cursisten en OCMWcliënten.
Groen pleit ervoor dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit kan enkel door
inkomensgerelateerde dagprijzen te stimuleren en de nodige plaatsen voor te behouden voor gezinnen
met een verhoogde tegemoetkoming.
De buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met externe partners zoals
Stekelbees.
Lerende gemeente
Als lokale overheid wil Groen het levenslang leren stimuleren. Dit kan o.a. door het organiseren van
verschillende cursussen voor de inwoners van Zandhoven.
Tijdens examenperiodes – maar ook daarbuiten- worden er studieruimten gecreëerd voor iedereen die
thuis geen rustige studieplek heeft.