Ontwikkeling

Een duurzame en solidaire samenleving begint op lokaal niveau. De gemeente is de plek waar mensen
samen leven, wonen, naar school gaan en werken. Het is de plek waar het beleid gerealiseerd wordt,
waar we voelen hoe onze samenleving ervoor staat, en waar vorm gegeven wordt aan de omgeving
waarin we leven.
Door de technologische evolutie en de globalisering leven we meer dan ooit in een mondiale
samenleving. Dit heeft ons geleerd dat de problemen van het Zuiden niet enkel van het Zuiden zijn. We
zijn immers allemaal verbonden: beslissingen hier hebben invloed op het leven van mensen en
leefmilieus aan de andere kant van de wereldbol. En problemen daar hebben invloed op onze
samenlevingen hier in het Noorden.
Met andere woorden, het is nog nooit zo belangrijk geweest om bij elke beleidskeuze die we maken een
mondiale bril op te zetten.
In september 2015 ondertekende België de Agenda 2030, de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de
Verenigde Naties: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals
(SDGs). Het gaat om zeventien concrete doelstellingen om te komen tot een meer rechtvaardige,
duurzame en vreedzame wereld tegen 2030. Ze gaan over armoedebestrijding, onderwijs, water,
gendergelijkheid, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede, enz.
De realisatie van de doelstellingen is een opdracht voor iedereen, in alle landen, voor alle
overheidsniveaus en voor alle lagen van de samenleving.
1. De vertegenwoordigers die na de verkiezingen van oktober 2018 aan het roer van onze
gemeente komen, bepalen het lokale beleid van 2019 tot 2025. Erop toezien dat de SDGs
behaald worden tegen 2030, zal dus een cruciale opdracht zijn voor het nieuwe bestuur. Zij
zullen het duurzaamheidsverhaal moeten uitdragen en realiseren in het eigen beleid, maar ook
samen met heel veel partners. Zij zullen ook moeten luisteren naar en samenwerken met alle
betrokkenen.
2. Er zullen mensen en middelen moeten voorzien worden in de begroting, om Agenda 2030 te
realiseren. Een ‘mondiale ambtenaar’ kan de coördinatie opnemen. SDG 17 (partnerschap)
stimuleert wereldwijde samenwerking om overal duurzame ontwikkeling te realiseren. De
gemeente moet een voldoende hoog budget voor ontwikkelingssamenwerking voorzien om te
investeren in projecten en initiatieven in het Zuiden en/of om organisaties te ondersteunen die
zich inzetten voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.
3. De gemeente sensibiliseert over internationale onrechtvaardigheid en het belang van duurzame
ontwikkeling. Een heldere communicatie over en juiste beeldvorming van de mondiale
uitdagingen die voor ons liggen, bevorderen een correcte houding en inzichten omtrent
duurzame ontwikkeling en (inter)nationale solidariteit.
4. Door de migratie van de laatste jaren kent zelfs Zandhoven meer en meer diversiteit. Het is
belangrijk dat burgers weten en begrijpen waarom mensen naar onze contreien migreren. De
gemeente, het overheidsniveau het dichtst bij de burger, kan een belangrijke rol opnemen door
hierover eerlijk te communiceren.
5. De gemeente werkt aan haar eigen ecologische impact op de rest van de wereld. Ze kiest
daarbij voor een duurzaam aankoopbeleid.
Concreet:
Iedereen aan boord:
• het voltallige schepencollege ondertekent de engagementsverklaring ‘Global Goals Local
Focus’;
• de gemeente noteert bij elke beleidsdoelstelling hoe die bijdraagt aan de SDGs;
• de gemeente erkent de autonomie en expertise van de bestaande adviesraden en betrekt
hen proactief bij de te maken beleidskeuzes;
• de gemeente beloont de engagementen van en faciliteert de samenwerking tussen lokale
werkingen die bijdragen aan de Agenda 2030 (GROS, trekkersgroep FairTradegemeente,
Natuurpunt, …).
Voorzie mensen en middelen:
• de gemeente voorziet een voltijds noord-zuidambtenaar, zodat de coördinatie van het
mondiale beleid kan worden opgenomen in het takenpakket;
• het budget voor ontwikkelingssamenwerking kent een substantiële groei tijdens de
legislatuur 2020-2025, die leidt naar 0,7 % van de gemeentebegroting in 2025;
• de gemeente ontwikkelt een evenwichtig en objectief subsidiereglement voor de verdeling
van middelen voor ontwikkelingssamenwerking, met oog voor een balans tussen structurele
ontwikkelingssamenwerking en de 4de
-pijlerprojecten.
Wees een mondiale gemeente:
• de gemeente voorziet een maandelijks katern in het gemeentelijke infoblad, met informatie
over haar SDG-realisaties;
• de gemeente ondersteunt een ruime verscheidenheid aan lokale acties die gekoppeld zijn
aan de SDGs, bijvoorbeeld wat betreft lokale voedselstrategieën;
• de gemeente neemt het criterium ‘klimaat’ op bij de beoordeling van projecten;
• de gemeente ondersteunt en stimuleert de lokale kringloop- en deeleconomie;
• de gemeente neemt strenge duurzaamheidscriteria op voor haar openbare aanbestedingen;
• de gemeente maakt werk van de titel FairTradeGemeente.