Zorg en wonen

De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen. Jammer genoeg leven er nog steeds mensen in armoede, ook in Zandhoven. Groen wil in bepaalde gevallen aanvullende steun bovenop het leefloon, het pensioen, de werkloosheidsuitkering of de Inkomensgarantie voor Ouderen. Het kan gaan om huur- en verwarmingstoelagen, tegemoetkoming voor medische kosten, schoolkosten of eenmalige duurzame uitgaven. Ook gezinnen met een kind of persoon met een handicap kunnen beroep doen op occasionele opvang en ondersteuning. Nieuwe inwoners, ook met een migratieachtergrond, krijgen voldoende informatie om zich snel thuis te kunnen voelen in onze gemeente.

Onze gemeente telt meer ouderen dan het gemiddelde in Vlaanderen. Naast de bestaande woonzorgcentra dient ingezet te worden op alternatieven. Groen wil dat mensen zich thuis voelen in de eigen buurt, ook als ze nood hebben aan zorg. We willen zorgen voor aangepaste woonvormen zoals assistentiewoningen, zorgwoningen, ‘samenhuizen’…. en voor transparantie in het toekennen van vergunningen voor zorgwoningen. Om ook minder kapitaalkrachtige burgers kansen te geven, kunnen leegstaande gebouwen omgevormd worden naar “samenhuisprojecten”.